تعداد پذیرش دانشگاه ها درچند رشته فنی و مهندسی در کنکور ارشد ۸۸ سری اول

تعداد پذیرش دانشگاه ها درچند رشته فنی و مهندسی در کنکور ارشد ۸۸ سری اول

ظرفیت رشته های فنی و مهندسی در کنکور کارشناسی ارشد ۸۸

ارشد برق ( کد گروه ۱۲۵۱)

ارشد کامپیوتر ( کد گروه ۱۲۷۷)

ارشد سیستم( کد گروه ۱۲۶۰)

ارشد مکانیک ( کد گروه ۱۲۶۷)

 

ظرفیت ارشد برق در کنکور ۱۳۸۸

مجموعه کل ظرفیت روزانه دانشگاه های تهران برای همه گرایش های برق در کنکور ارشد ۸۸ : ۷۳۴ نفر

مجموعه کل ظرفیت شبانه دانشگاه های تهران برای همه گرایش های برق در کنکور ارشد ۸۸ : ۲۷۳ نفر

مجموعه کل ظرفیت روزانه دانشگاه های شهرستانها برای همه گرایش های برق در کنکور ارشد ۸۸ : ۶۴۷ نفر

مجموعه کل ظرفیت شبانه دانشگاه های شهرستانها برای همه گرایش های برق در کنکور ارشد ۸۸ : ۲۷۸ نفر

مجموعه کل ظرفیت دانشگاه های غیرانتفاعی برای همه گرایش های برق در کنکور ارشد ۸۸ : ۳۰ نفر

کل پذیرش رشته مهندسی برق در کنکور کارشناسی ارشد دولتی  ۸۸ :۱۹۶۲ نفر

ظرفیت ارشد کامپیوتر در کنکور ۱۳۸۸

مجموعه کل ظرفیت روزانه دانشگاه های تهران برای همه گرایش های کامپیوتر در کنکور ارشد ۸۸ : ۲۳۱ نفر

مجموعه کل ظرفیت شبانه دانشگاه های تهران برای همه گرایش هایکامپیوتر در کنکور ارشد ۸۸ : ۷۹ نفر

مجموعه کل ظرفیت روزانه دانشگاه های شهرستانها برای همه گرایش های کامپیوتر در کنکور ارشد ۸۸ : ۱۳۴ نفر

مجموعه کل ظرفیت شبانه دانشگاه های شهرستانها برای همه گرایش های کامپیوتر در کنکور ارشد ۸۸ : ۴۶ نفر

مجموعه کل ظرفیت دانشگاه های مجازی برای همه گرایش هایکامپیوتر در کنکور ارشد ۸۸ : ۱۶۰ نفر

مجموعه کل ظرفیت دانشگاه های پیام نور برای همه گرایش هایکامپیوتر در کنکور ارشد ۸۸ : ۳۵ نفر

کل پذیرش رشته مهندسی کامپیوتر در کنکور کارشناسی ارشد دولتی  ۸۸ : ۶۸۵ نفر

ظرفیت ارشد سیستم در کنکور ۱۳۸۸

مجموعه کل ظرفیت روزانه دانشگاه های تهران برای همه گرایش های سیستم در کنکور ارشد ۸۸ : ۱۳۷ نفر

مجموعه کل ظرفیت شبانه دانشگاه های تهران برای همه گرایش هایسیستم در کنکور ارشد ۸۸ : ۴۲ نفر

مجموعه کل ظرفیت روزانه دانشگاه های شهرستانها برای همه گرایش های سیستم در کنکور ارشد ۸۸ : ۲۴ نفر

مجموعه کل ظرفیت شبانه دانشگاه های شهرستانها برای همه گرایش های سیستم در کنکور ارشد ۸۸ : ۱۵ نفر

مجموعه کل ظرفیت دانشگاه های غیرانتفاعی برای همه گرایش هایسیستم در کنکور ارشد ۸۸ : ۹۸ نفر

کل پذیرش رشته مهندسی سیستم در کنکور کارشناسی ارشد دولتی  ۸۸ : ۳۱۶ نفر

ظرفیت ارشد مکانیک در کنکور ۱۳۸۸

مجموعه کل ظرفیت روزانه دانشگاه های تهران برای همه گرایش های مکانیک در کنکور ارشد ۸۸ : ۷۴۴ نفر

مجموعه کل ظرفیت شبانه دانشگاه های تهران برای همه گرایش هایمکانیک در کنکور ارشد ۸۸ : ۳۰۸ نفر

مجموعه کل ظرفیت روزانه دانشگاه های شهرستانها برای همه گرایش های مکانیک در کنکور ارشد ۸۸ : ۶۰۷ نفر

مجموعه کل ظرفیت شبانه دانشگاه های شهرستانها برای همه گرایش های مکانیک در کنکور ارشد ۸۸ : ۲۸۶ نفر

کل پذیرش رشته مهندسی مکانیک در کنکور کارشناسی ارشد دولتی  ۸۸ : ۱۹۴۵ نفر.

منبع :shabane.ir

/ 0 نظر / 12 بازدید