تعداد پذیرش دانشگاه ها درچند رشته فنی و مهندسی در کنکور ارشد ۸۸

تعداد پذیرش دانشگاه ها درچند رشته فنی و مهندسی در کنکور ارشد ۸۸

ظرفیت رشته های فنی و مهندسی در کنکور کارشناسی ارشد ۸۸

ارشد عمران ( کد گروه ۱۲۶۴)

ارشد فناوری اطلاعات ( کد گروه ۱۲۷۶)

ارشد صنایع ( کد گروه ۱۲۵۹)

ظرفیت ارشد عمران در کنکور ۱۳۸۸

مجموعه کل ظرفیت روزانه دانشگاه های تهران برای همه گرایش های عمران در کنکور ارشد ۸۸ : ۶۵۹ نفر

مجموعه کل ظرفیت شبانه دانشگاه های تهران برای همه گرایش هایعمران در کنکور ارشد ۸۸ : ۲۸۵ نفر

مجموعه کل ظرفیت روزانه دانشگاه های شهرستانها برای همه گرایش های عمران در کنکور ارشد ۸۸ : ۵۵۲ نفر

مجموعه کل ظرفیت شبانه دانشگاه های شهرستانها برای همه گرایش های عمران در کنکور ارشد ۸۸ : ۲۹۹ نفر

مجموعه کل ظرفیت دانشگاه های غیرانتفاعی برای همه گرایش هایعمران در کنکور ارشد ۸۸ : ۳۰ نفر

مجموعه کل ظرفیت دانشگاه های بین الملل برای همه گرایش هایعمران در کنکور ارشد ۸۸ : ۳۵ نفر

کل پذیرش رشته مهندسی عمران در کنکور کارشناسی ارشد دولتی  ۸۸ : ۱۸۶۰ نفر


 

 

 

 

 

 

 

 

 

ظرفیت ارشد فناوری اطلاعات در کنکور ۱۳۸۸

 

مجموعه کل ظرفیت روزانه دانشگاه های تهران برای همه گرایش های فناوری اطلاعات در کنکور ارشد ۸۸ : ۷۴ نفر

مجموعه کل ظرفیت شبانه دانشگاه های تهران برای همه گرایش هایفناوری اطلاعات در کنکور ارشد ۸۸ : ۳۸ نفر

مجموعه کل ظرفیت روزانه دانشگاه های شهرستانها برای همه گرایش های فناوری اطلاعات در کنکور ارشد ۸۸ : ۲۴ نفر

مجموعه کل ظرفیت شبانه دانشگاه های شهرستانها برای همه گرایش های فناوری اطلاعات در کنکور ارشد ۸۸ : ۱۵ نفر

مجموعه کل ظرفیت دانشگاه های مجازی برای همه گرایش هایفناوری اطلاعات در کنکور ارشد ۸۸ : ۹۰ نفر

مجموعه کل ظرفیت دانشگاه های بین الملل برای همه گرایش هایفناوری اطلاعات در کنکور ارشد ۸۸ : ۸ نفر

کل پذیرش رشته مهندسی فناوری اطلاعات در کنکور کارشناسی ارشد دولتی  ۸۸ : ۲۴۹ نفر

ظرفیت ارشد صنایع در کنکور ۱۳۸۸

مجموعه کل ظرفیت روزانه دانشگاه های تهران برای همه گرایش های صنایع در کنکور ارشد ۸۸ : ۱۴۰ نفر

مجموعه کل ظرفیت شبانه دانشگاه های تهران برای همه گرایش هایصنایع در کنکور ارشد ۸۸ : ۷۲ نفر

مجموعه کل ظرفیت روزانه دانشگاه های شهرستانها برای همه گرایش های صنایع در کنکور ارشد ۸۸ : ۴۰ نفر

مجموعه کل ظرفیت شبانه دانشگاه های شهرستانها برای همه گرایش های صنایع در کنکور ارشد ۸۸ : ۱۶نفر

مجموعه کل ظرفیت دانشگاه های غیرانتفاعی برای همه گرایش هایصنایع در کنکور ارشد ۸۸ : ۶۰ نفر

مجموعه کل ظرفیت دانشگاه های پیام نور برای همه گرایش های صنایعدر کنکور ارشد ۸۸ : ۱۵ نفر

کل پذیرش رشته مهندسی صنایع در کنکور کارشناسی ارشد دولتی  ۸۸ :۳۴۳ نفر


منبع:شبانه.آی آر

/ 0 نظر / 14 بازدید